PER A FAMÍLIES I EDUCADORS / PAR SABER-NE MÉS

On és el meu gos?

BAIXADES

Contingut lingüístic del conte

A l’espai es desenvolupa l’activitat humana per manipular objectes, inventar i usar eines que ens orienten i desenvolupar representacions mentals espacials per dibuixar mapes, descriure l’espai amb el llenguatge i inventar sistemes de navegació usant la tecnologia. Les representacions mentals de l’espai es despleguen en quatre àmbits espacials que són: el cos, l’espai al voltant del cos, l’espai de la navegació per al desplaçament i l’espai gràfic de representació de mapes, gràfics, diagrames. A cada àmbit li correspon un tipus de representació mental: en el cas del cos i els seus voltants es tracta de representacions sobre relacions qualitatives i categorials, topològiques; en el cas de la navegació es tracta de representacions sobre distàncies i orientació, en les representacions externes de l’espai gràfic és necessària informació mètrica, geomètrica, cartogràfica i a l’espai gràfic convertim la navegació de tres dimensions en una disposició de dues dimensions.

El llenguatge juga un paper determinant per comprendre les propietats de les nostres representacions espacials mentals, tant en la informació del què com de l’on localitzar objectes i com moure’ns a l’espai ambient. Quan volem localitzar un objecte a l’espai recorrem a nomenar-ho i a fer paleses les seves relacions espacials a través de preposicions i adverbis. En la conversa, els locutors parlem en un context i sovint ancorem les expressions en aquest context espacial. Quant al moviment, és el verb el responsable de representar-ho de forma diferenciada.

   En relació a l’espai i el llenguatge presentem el conte “On està el meu gos?” que tracta d’una cerca i localització d’un animal que s’ha perdut. Això ens serveix per tractar el tema de les coordenades espacials, dels marcs de referència i de la perspectiva per localitzar i navegar a l’espai.

EINES PER A

On és el meu gos?

PISTES

OBRIR

A través d’expressions i il·lustracions que amplien les possibilitats d’interacció de l’adult amb l’infant en relació amb el tema, les pistes treballen i aprofundeixen el contingut lingüístic principal de cada conte.

ACTIVITATS

OBRIR

A més de les propostes específiques relacionades amb el contingut lingüístic de cada conte, les activitats que s’hi suggereixen són exemples d’intervencions generals que l’adult pot proposar a l’infant abans, durant i després de la lectura dels contes.

ANÀLISI DE GESTOS

OBRIR

Mitjançant la lectura realitzada per un lector expert i gravada en vídeo, trobareu els elements que us ajudaran a enriquir la vostra experiència quan llegiu contes als infants i a millorar les vostres habilitats.

PER SABER-NE MÉS

OBRIR

Aquí podeu trobar i aprendre més sobre el contingut lingüístic que es tracta a cada llibre i les possibilitats d’aprenentatge que s’han potenciat, mentre s’amplien els contextos d’interacció de l’adult amb l’infant.